Pagrindinės nuostatos

UAB „Tavo sporto akademija“, valdančios Get Fit sporto akademiją (toliau – Akademija) taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomos visiems, kurie lankosi Akademijos užsiėmimuose ir (ar) naudojasi kitomis Akademijos teikiamomis paslaugomis. Visi asmenys, norintys lankytis Akademijos užsiėmimuose ir (arba) naudotis kitomis akademijos teikiamomis paslaugomis (toliau – Lankytojas), privalo susipažinti su Taisyklėmis.

Už nepilnamečius pasirašo jų tėvai ir pats nepilnametis, tuo patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia lankyti Akademijos užsiėmimus, nepilnametis Lankytojas pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio Lankytojo Akademijai bei tretiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už jo tinkamą elgesį Akademijoje bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.

Lankytojai, norintys lankytis užsiėmimuose ir (ar) naudotis Akademijos paslaugomis, privalo sumokėti vienkartinį mokestį arba įsigyti narystę (terminuotą abonementą). Lankytojai gali būti registruojami žurnale, kuris gali būti pildomas elektoriniu formatu. Įsigydamas abonementą, Lankytojas gali būti prašomas pateikti asmens dokumentą. Įsigijus abonementą, Lankytojui yra išduodama abonemento kortelė (toliau – Kortelė). Ją būtina pateikti kiekvieną kartą atvykus į užsiėmimą. Nepateikus Kortelės, Lankytojai į užsiėmimą neįleidžiami. Pametus Kortelę – mokestis už dublikatą 3 eurai.

Narystė Akademijoje yra asmeninė. Naudotis naryste gali tik ją įsigijęs asmuo.

Narysčių (abonementų) Akademijoje, vienkartinių užsiėmimų, Akademijoje teikiamų papildomų paslaugų kainas bei nario įstojimo ar kitus Akademijoje galiojančius mokesčius, nustato Akademijos administracija. Visi mokesčiai yra skelbiami interneto svetainėje getfit.lt.

Nepilnamečiams nuo 14 iki 18 metų amžiaus lankyti užsiėmimus leidžiama tik turint raštišką tėvų ar globėjų sutikimą. Sutikimas patvirtina, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia lankyti užsiėmimus ir užtikrina nepilnamečio Lankytojo Akademijai ar tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už nepilnamečio Lankytojo tinkamą elgesį lankantis Akademijoje bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.

Bendrosios nuostatos

Užsiėmimų vietos ir tvarkaraštis yra skelbiami interneto svetainėje www.getfit.lt. Apie tvarkaraščio pakeitimus lankytojai el. svetainėje informuojami iš anksto, ne vėliau kaip prieš 12 valandų.

Dalyvauti užsiėmime būtina išankstinė rezervacija. Rezervacija vykdoma ir detalios instrukcijos pateikiamos interneto svetainėje www.getfit.lt. Rezervacija į tos dienos užsiėmimą gali būti atšaukta likus ne mažiau nei 3 valandoms iki užsiėmimo pradžios telefonu, el. paštu arba prisijungus prie rezervacinės sistemos. Likus mažiau nei 3 valandoms iki užsiėmimo pradžios rezervacija neatšaukiama ir užsiėmimas Lankytojui laikomas įvykusiu. Dažnai kartojantis vėlyviems atšaukimams ar neatvykimam į užsiemimus, Akademija pasilieka teisę skirti registracijos apribojimus ar pinigines baudas 

Lankytojams, įsigijusiems vienkartinį apsilankymą ar abonementą, už jį sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai Lankytojas negalėjo lankyti užsiėmimų dėl Akademijos kaltės. Pinigai taip pat nėra grąžinami nei už abonementą, nei už vienkartinį apsilankymą, jei pamoką vedė kitas nei planuota instruktorius.

Abonementų galiojimo laikas yra nestabdomas, išskyrus aiškiai nustatytus atvejus. Kartiniai abonementai galioja 3 mėnesius nuo jo įsigijimo dienos ir jų galiojimo laikas gali būti stabdomas tik dėl ligos (pateikus gydytojo pažymą). Jei Lankytojas pageidauja sustabdyti abonementą, Lankytojas privalo apie tai iš karto informuoti Akademijos administraciją el.paštu info@getfit.lt arba telefonu +370 671 69932.

Akademija suteikia Lankytojams galimybę lankyti jos užsiėmimus, tobulinti savo žinias apie sportą ir sveiką gyvenseną, naudotis kitomis jos teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių užsiėmimų ir (ar) paslaugų įtakos konkretaus Lankytojo sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio.

Prieš pradedant lankytis Akademijoje, yra būtina pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia dalyvauti Akademijos vykdomuose užsiėmimuose. Kai kurie Akademijoje vykdomi užsiėmimai yra didelio aktyvumo, aukšto intensyvumo ir didelių fizinių pastangų reikalaujantys, jų metu širdies ritmas gali pasiekti maksimalias apkrovas, gali būti nuolat pasiekiamos maksimalios ribos. Informuojame, kad ne kiekvienas yra pajėgus atlikti šiuos intensyvius pratimus. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Akademijoje, tenka Lankytojui. Akademija neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl Akademijos darbuotojo kaltės.

Akademijos Lankytojai savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal savo individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Akademijos teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus Lankytojo sveikatos būklę, gali turėti neigiamos įtakos Lankytojo sveikatai, todėl Lankytojas privalo būti atsakingas ir atsargus, nuspręsdamas lankyti Akademiją bei pasirinkdamas kitas jos teikiamas paslaugas. Lankytojai patys atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą. Jeigu Lankytojas į užsėjimus atėjo pirmus kartus, rekomenduojama apie tai informuoti trenerį.

Kilus įtarimams dėl netinkamos užsiėmimams Lankytojo sveikatos būklės, treneriai turi teisę paprašyti, kad Lankytojas nedelsiant nutrauktų užsiėmimą ir pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę, patvirtinančią, kad Lankytojui leidžiama lankyti užsiėmimus.

Lankytojai užsiėmimo sale gali naudotis tik pagal numatytą užsiėmimų tvarkaraštį. Būtina nevėluoti ir atvykti maždaug 15 minučių iki užsiėmimo pradžios. Pavėlavus daugiau nei 20 min., treneriai turi teisę neįleisti Lankytojo į vykstantį užsiėmimą.

Akademija neteikia daiktų saugojimo paslaugos. Asmeninius daiktus Lankytojai palieka persirengimo kambaryje savo rizika. Lankytojams rekomenduojama nesinešti brangių ir vertingų daiktų. Akademija neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Palikti Lankytojo daiktai Akademijoje saugomi ne ilgiau nei 7 dienas.

Asmeninių duomenų rinkimas

Akademijos lankytojų asmens duomenis tvarko Akademija paslaugų teikimo sutarties sudarymo tikslu:

 • Lankytojų apskaitos programos pildymui: vardas, pavardė, telefonas arba elektroninio pašto adresas;
 • Akademijos taisyklių-sutarties pasirašymui: vardas, pavardė, parašas ir žodis sutinku arba nesutinku rinkodaros tikslais;
 • PVM sąskaitos-faktūros išrašymui: vardas, pavardė, asmens, kodas, adresas.

Asmens duomenys Akademijoje saugomi ne ilgiau kaip 2 metus. Rinkodaros tikslais naudojami duomenys: telefono numeris arba elektroninio pašto adresas, ne ilgiau kaip 1 metus nuo sutarties sudarymo dienos. Lankytojas, iš anksto informavęs ir suderinus laiką, gali susipažinti su savo asmeniniais duomenimis, ištaisyti savo netikslius asmens duomenis.

Lankytojų pareigos

Akademijos Lankytojas privalo:

  • Atsakingai ir rūpestingai naudotis Akademijos teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Akademijos paslaugomis nepadarytų žalos sau, Akademijai, savo ir kitų lankytojų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;
  • Būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų). Kilus įtarimų dėl Lankytojų neblaivumo ar apsvaigimo būklės Akademijos darbuotojai turi teisę neįleisti tokių Lankytojų į užsiėmimą ir (ar) patalpas ar reikalauti nedelsiant palikti Akademiją;
  • Pasirinkti užsiėmimus pagal savo fizinį pasirengimą, užsiėmimų metu tiksliai vykdyti instruktorių nurodymus;
  • Nelaimingo atsitikimo atveju, galintys padėti Lankytojai turi dėti visas pastangas pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją personalui, gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;
  • Nedelsiant informuoti Akademijos darbuotojus apie savo ar kitų Lankytojų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Akademijos paslaugomis ir (ar) apie visus kitus sveikatos sutrikimus, kurie gali būti svarbūs;
  • Dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą aprangą bei sportinę avalynę. Rekomenduojama dėvėti patogią ir nevaržančią judesių aprangą, suteikti kūnui galimybę kvėpuoti ir prakaituoti;
  • Gaiviuosius gėrimus ar vandenį įsinešti tik nedūžtančiuose induose. Draudžiama įsinešti, vartoti maisto produktus, alkoholį;
  • Netrukdyti kitiems lankytojams ir Akademijos darbuotojams;
  • Persirengti ir lauko batus/rūbus palikti specialiai tam skirtose persirengimo patalpose;
  • Lankytis tik Lankytojams skirtose patalpose;
  • Užsiėmimo metu nesinaudoti mobiliaisiais telefonais;
  • Atlyginti Akademijai materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl Lankytojo kaltės ir su juo atvykusių asmenų/nepilnamečių kaltės, pagal Akademijos pateiktą nuostolių įvertinimo aktą per tris dienas nuo šio akto pateikimo dienos, išskyrus atvejus, jei Akademijos vadovo sutikimu su lankytoju buvo nustatytas kitas žalos atlyginimo terminas;
  • Užsiėmimui pasibaigus, naudotą inventorių, jogos kilimėlius tvarkingai sudėti į jiems skirtas vietas.

Visi Lankytojai privalo laikytis šių Taisyklių ir jomis vadovautis.

Draudimai

Akademijos Lankytojui draudžiama:

  • Dėvėti sporto užsiėmimams neskirtą ar nerekomenduojamą, nešvarią aprangą ar avalynę;
  • Fotografuoti ar filmuoti negavus Akademijos darbuotojo leidimo;
  • Įsinešti gaiviuosius gėrimus stiklinėje ar dūžtančioje taroje;
  • Vaikščioti po salę su lauko avalyne;
  • Atlikti plaukų šalinimo, plaukų dažymo ar kitas asmenines estetines higienines procedūras;
  • Vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti Akademijos patalpose;
  • Trukdyti Akademijos treneriams ar darbuotojams vesti užsiėmimus ir (ar) teikti kitas paslaugas;
  • Teikti tiek mokamas, tiek nemokamas konsultacijas ar paslaugas, reklamą ar kitą komercinę veiklą Akademijos nariams, neturint atskirų susitarimų su Akademijos administracija.

Baigiamosios nuostatos

Akademija turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims pažeidusiems šias Taisykles, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems Akademijos Lankytojams ir jų interesams ir (ar) nesuderinamas su šiomis Taisyklėmis. Akademijos atsakingi darbuotojai turi teisę pareikalauti Lankytojų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti lankymąsi Akademijos užsiėmimuose ar naudojimąsi kitomis Akademijos paslaugomis bei nedelsiant palikti Akademijos patalpas. Pinigai už apsilankymą Lankytojui negrąžinami.

Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Lankytojas savo patvirtina, kad:

  • Su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasėkmes;
  • Būtų daromas ir kitaip fiksuojamas jo balso ar vaizdo įrašas, kad Lankytojas gali būti fotografuojamas ar kitaip fiksuojamas jo atvaizdas be papildomo atskiro Lankytojo sutikimo ir be jokios kompensacijos už tai;
  • Sutinka, kad jo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas Get Fit sporto akademiją valdančios UAB „Tavo sporto akademija“ arba su ja susijusių bendrovių būtų naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienų, informacinių, reklaminių žinučių siuntimui, kt.).